Wydział oferuje studia o kierunkach:

 

 

kierunek inżynieria środowiska
Inżynieria środowiska - kształcenie realizowane jest na trzech poziomach, studia mają profil ogólnoakademicki oraz na I poziomie również profil praktyczny. Na poziomach I i II kształcenie ma zarówno formę studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, natomiast kształcenie na poziomie III ma jedynie formę studiów stacjonarnych. Na studiach stacjonarnych I stopnia od VI semestru, kształcenie odbywa się według modułów obieralnych: Ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery, Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi, Zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Z kolei, na studiach niestacjonarnych kształcenie realizowane jest w ramach jednego z dwóch obieralnych modułów profilowanych w zakresie specjalności urządzenia sanitarne.
 
kierunek biotechnologia
Biotechnologia - kształcenie realizowane jest na poziomie studiów I i II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma stacjonarna, specjalności - biotechnologia środowiskowa oraz biotechnologia produkcji.
 
 
kierunek energetyka
Energetyka - kształcenie realizowane jest na poziomie studiów I i II stopnia, profil ogólnoakademicki, forma stacjonarna i niestacjonarna oraz profil praktyczny, forma stacjonarna, moduły obieralne ukierunkowane w aspektach: energetyki konwencjonalnej, energetyki odnawialnej, ekonomiczno - biznesowo - środowiskowych.
 
 
Wydział oferuje także studia w języku angielskim – na specjalności Biotechnology for Enironmental Protection (BT) oraz Intelligent Energy (IE) utworzone w ramach jednostki dydaktycznej European Faculty of Engineering (EFE).
efe program