baner strona 800

 

PROJEKT EnviSafeBioC finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akadmieckiej NAWA

kwota finansowania 1 998 263,75 pln

 


About project in english


 

ban wiz.png   wiz stud.png   wyd sem.png

 

 

 

Głównym celem naukowym projektu jest:

podjęcie międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w zakresie określenia zrównoważonych strategii gospodarki osadami ściekowymi (os)/bioodpadami , ich przetwarzanie i unieszkodliwienia z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy i prawodawstwa, charakterystyki, ekotoksykologii. Narzędzia podejmowania decyzji jak kryteria końca statusu odpadu (EWC) oraz ocena cyklu życia (LCA) pozwolą na kompleksowe podejście do systemów zarządzania odpadami, i umożliwią uwzględnienie aspektu środowiskowego, technicznego, ekonomicznego. Pozwoli to na zdefiniowanie najlepszych technologii dla odpadów i zbadanie ich ekotoksyczności w perspektywie długoterminowej. Większość członków UE implementując rozwiązania legislacyjne stosuje je na poziomie krajowym, nie ma zintegrowanego systemu zarządzania. Proponowane w ramach projektu działania przyczynią się do ustalenia kryteriów doboru najlepszych rozwiązań zgodnie z wymogami gospodarki obiegu zamkniętego, w kontekście działań "od odpadów do zasobów". Idea gospodarki obiegi zamkniętego zakłada ciągłe udoskonalanie cyklu, ukierunkowanie na oszczędzanie kapitału naturalnego, wykorzystanie surowców i recykling.

 


Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez interdyscyplinarne spojrzenie na cykl życia odpadów organicznych (os/bioodpadów) celem przekształcenia ich w kapitał.


 

Cele naukowe:

 • ocena wpływu różnych metod zagospodarowania osadów ściekowych/bioodpadów na środowisko za pomocą narzędzi decyzyjnych, np. LCA; zdefiniowanie najlepszych dostępnych technologii (BAT) efektywny odzysk surowców dostosowany do potrzeb lokalnych;
 • ocena ekotoksykologiczna (los wybranych zanieczyszczeń w perspektywie krótko- i długoterminowej); porównanie scenariuszy zagospodarowania bioodpadów w aspekcie technologicznym, ekonomicznym i socjologicznym; zachęcenie decydentów do aktualizacji prawodawstwa

Cele związane z budowaniem potencjału:

 • wymianę wiedzy między ekspertami z różnych dziedzin wiedzy w zakresie technologii przetwarzania bioodpadów, oszacowanie ryzyka środowiskowego związanego z aplikowaniem os/bioodpadów , oceny wpływu wybranych zanieczyszczeń,oceny wzajemnego oddziaływanie mikroorganizmów i osadów ściekowych/bioodpadów w ekosystemach lądowych, aspektu ekonomicznego i socjologicznego proponowanych rozwiązań przetwarzania os/bioodpadów.
 • przygotowanie wspólnego programu badań w celu uzyskania maksymalnej wartości dodanej ze współpracy- wzmocnienie współpracy
 • wymianie międzynarodowej co pozwoli na porównywanie strategii w czasie rzeczywistym.
 • tworzenie nowych grup współpracy między krajami / dyscyplinami, a także zachęcanie do angażowania się w inicjatywy obywatelskie, perspektywiczne badania, poprzez prowadzenie seminariów, organizację konferencji międzynarodowych, stażu naukowych, zwiększenie mobilności naukowców oraz wyjazdy studyjne
 • podniesienie potencjału dydaktycznego na uczelni Wnioskodawcy poprzez podnoszenie kompetencji pracowników i wizyty naukowców z innych uczelni.

Projekt przeznaczony jest przede wszystkim do zespołu go realizującego, z racji tego nie ma wyodrębnionej konkretnej grupy docelowej beneficjentów. Jednak szereg działań zaplanowanych w projekcie wskazuje, że pośrednio mogłaby skorzystać znaczna grupa beneficjentów.

Należą tu przede wszystkim:

 • uczestnicy konferencji i seminariów organizowanych w Partnerstwie
 • uczestnicy zajęć prowadzonych w trakcie wizyt studyjnych/technicznych/staży Tematyka dotycząca projektu – bezpieczeństwo środowiskowe bioodpadów w gospodarce jest tematyka w aktualna. Bioodapady stanowią bowiem ogromny potencjał do odzysku energii i materii. Jednak ich wprowadzenie do środowiska wiąże się ze znacznym ryzykiem zanieczyszczenia wody (szczególnie podziemnej stanowiącej rezerwuar wody pitnej) oraz gleb substancjami, które często nie są w żaden sposób monitorowane. Problem tzw. emerging contaminants staje się przedmiotem badań wielu naukowców na całym świecie. Stąd też spotkania realizowane w trakcie projektu mogą w efekcie przerodzić się w projekty badawcze, wspólne prace badawcze i publikacje międzynarodowe w czasopismach o znacznej wartości IF. Obecnie już jest planowany projekt z tej tematyki w ramach programu Horyzont 2020.

W projekcie planuje się szereg wyjazdów dla członków zespołu. Są to:

 • wyjazdy studyjne do wszystkich Partnerów w projekcie od 7 do 21 dni
 • staż dla doktoranta/doktora - 3 miesiące w Uniwersytecie w Lille (Francja) i w NMBU w Aas (Norwegia)
 • wizyta techniczna w przodujących ośrodkach w Japonii zajmujących się wysokoefektywnymi technologiami odzysku z bioodpadów. Japonia należy do krajów, które przodują we wprowadzaniu zasad gospodarki obiegu zamkniętego.
 • wyjazd na cykliczną konferencję SDEWES (The International Conference for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems) Dubrownik 2019 r.